دستگاه سونوگرافی ماهی

 

در ماهیان خاویاری استحصال خاویار از جنس ماده و در مرحله سنی خاصی صورت می گیرد، افزود: امکان تشخیص جنسیت آن­ها در سنین پائین از طریق نشانه ­های ظاهری غیر­ممکن است چرا که این ماهیان دیر به بلوغ جنسی می رسند.

به گفته وی، در روش غیر تهاجمی سونوگرافی  امکان تمایز جنس نر از ماده و تشخیص مراحل اوولاسیون تخمک به منظور تعیین زمان دقیق استحصال خاویار وجود دارد.

 ماهیان خاویاری ماده سیبری در سن پنج الی 6 سالگی و فیل ماهی در سن 10 الی 12 سالگی به رسیدگی جنسی رسیده و امکان استحصال خاویار وجود دارد.